AVUKAT Online
email
PAZARBAŞI HUKUK BÜROSU
hukuk sayfası
buro sayfası

Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili İle İlgili Sözleşme

Dibace Kanunen kendilerine bakmakla mükellef olan kimseleri yabancı memleketlerde bulunan ve ihtiyaç içinde olan şahısların karşılaştığı insani probleme çözüm yolu bulunmasının ivedilğini ve

Nafaka davalarının yabancı memleketlerde takibi vyea nafaka ilamlarının yabancı memleketlerde tenfizinin ciddi ameli ve kanuni güçler yarattığını mütalaa ederek ve

Bu problemlerin hallini ve bu güçlüklerin yenilmesini mümkün kılacak vasıtaları derpiş etmeye kararlı olarak

Akid Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

Sözleşmenin Amacı Madde 1: 1. İşbu Sözleşmenin amacı, Akid Taraflardan birinin ülkesinde bulunan ve bundan sonra "Alacaklı" diye isimlendirilen bir şahsın, Akid Taraflardan başka birinin yargısına tabi bundan sonra "Borçlu" diye isimlendirilen bir şahıstan hakkı olduğunu iddia etteği nafakayı tahsil etmesini kolaylaştırmaktadır. Nafakanın tahsili kolaylaştırmakta kullanılacak teşekküller bundan sonra Gönderici Makamlar ve Aracı Kurumlar olarak isimlendirilmiştir.

2. İşbu Sözleşmede öngörülen hukuk yolları, iç veya uluslararası hukukta mevcut diğer hukuk yollarını tamamlar, onların yerine geçmez.

Kurumların Tayini Madde 2: 1. Onay ve katılma belgesinin tevdii sırasında her Akid Taraf kendi ülkesinde Gönderici Makamların vazifesini yapacak bir veya birkaç idari veya adli makam tayin eder.

2. Onay ve katılma belgesinin tevdii sırasında her Akid Taraf kendi ülkesinde Aracı Kurumun vazifesini yapacak kamusal veya özel bir teşekkül tayin eder.

3. Her Akid Taraf 1 inci ve 2 nci fıkraların tatbiki cümlesinden olan tayinleri ve bunlarda vuku bulacak bütün değişiklikleri gecikmeksizin Genel Sekretere bildirir.

4. Gönderici Makamlar ve Aracı Kurumlar, diğer Akid Tarafların Gönderici Makamları ve Aracı Kurumları ile doğrudan doğruya temasa geçebilirler.

Talebin Gönderici Makama Sunulması Madde 3: 1. Bir alacaklı bundan sonra "Alacaklının Devleti" diye isimlendirilen bir Akid Tarafın ülkesinde bulunduğu, borçlu da bundan sonra "Borçlunun Devleti" diye isimlendirilen başka Akid Tarafın yargısına tabi olduğu zaman, alacaklı borçludan nafaka alacağının tahsili için bulunduğu Devletin bir Gönderici Makamına bir talepte bulunabilir.

2. Her Akid Taraf, Aracı Kurumun Devletinin kanununa göre nafaka taleplerinin normal olarak istinat etmesi gereken beyyineyi, bu beyyineni kabule şayan olması için ne şekilde arz edilmesi gerektiğini ve bu kanunun vazettiği diğer şartları Genel Sekretere bildirir.

3. Alakalı bütün belgeler ve icabında bilhassa Aracı Kuruma alacaklı namına hareket etme veya alacaklı namına hareket etmeye ehli bir şahıs tayin etme yetkisi veren bir vekaletname ile alacaklının ve mümkünse borçlunun birer fotoğrafı nafaka talebi ile beraber sunulmalıdır.

4. Gönderici Makam, Aracı Kurumun devletinin kanununun aradığı bütün şartların yerine getirilmiş olması için mümkün olan bütün tedbirleri alır; bu kanun hükümleri mahfuz kalmak üzere, nafaka talebi aşağıdaki bilgileri ihtiva eder:

a) Alacaklının soyadı, adı, adresi, doğum tarihi, milliyeti ve mesleği ile icabında kanunun mümessilinin soyadı, adı ve adresi;

b) Borçlunun soyadı, adı, doğum tarihi, milliyeti ve mesleği ile alacaklının malum olduğu ölçüde borçlunun son beş sene içindeki adresleri;

c) Nafaka talebinin mucip sebeplerinin teferruatlı bir izahı ile talep olunan şey ve bilhassa alacaklının ve borçlunun gelir kaynakları ve aile durumuna mütaallik sair alakalı bilcümle malumat.

Dosyanın İntikali Madde 4: 1. Gönderici makam, talebi gereksiz mütaala etmedikçe, dosyası borçlunun Devleti tarafından tayin edilen Aracı Kuruma intikal ettirir.

2. Dosyayı intikal ettirmeden önce, Gönderici Makam gönderilecek evrakın alacaklının Devletinin kanununa göre şekil bakımından muntazam bulunduğuna kanaat getirir.

3. Gönderici Makam, Aracı Kuruma talebin haklı olup olmadığına dair kendi fikrini bildirebilir ve alacaklının adli müzaheret ve masraf muafiyetinden istifade ettirilmesini tavsiye edebilir.

Hükümlünün ve Diğer Adli Muamelelerin İntikali Madde 5: 1. Gönderici Makam, alacaklının talebi üzerine 4 üncü maddenin hükümlerine uygun olarak, Akid Taraflardan birinin salahiyetli bir mahkemesinden alacaklı lehine sadır olan nafaka muvakkat veya nihai her kararı veya diğer her adli muameleyi, lüzümlu ve mümkün olduğu takdirde, bu kararın alınmasına müncer olan duruşmanın zabıt varakası ile birlikte intikal ettirir.

2. Yukarıdaki fıkrada bahsedilen kararlar ve adli muameleler 3 üncü maddede zikredilen belgelerin yerine geçebilir ve onları tamamlayabilir.

3. 6 ncı maddede öngörülen muhakame usulü, borçlunun Devletin kanununa göre veya bir tenfiz kararı veya tescil usulü olabilir ya da 1 nci fıkra hükümlerine göre intikal ettirilen karara müstenit yeni bir dava olabilir.

Aracı Kurumun Görevleri Madde 6: 1. Aracı Kurum, alacaklının verdiği yetki sınırları dahilinde hareket ederek, alacaklı namına nafakanın tahsilini temin için icap eden bütün tedbirleri alır. Bu tedbirler meyanında bilhassa sulh yoluna gider, gerekirse bir nafaka davası açar ve takip eder ve nafaka tediyesi ile ilgili her hüküm, emri veya sair adli muameleyi icar ettirir.

2. Aracı Kurum, gönderici makamı yapılan işlerden daimi surette malumattar kılar. Eğer bir işlemde bulunamazsa bunun sebeplerini bildirir ve dosyayı gönderici makama iade eder.

3. Anılan davalarda ve bunlarda murtabıt bütün meselelerde uygulanacak kanun, İşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü ile bağlı olmaksızın, bilhassa devletler hususi hukuku dalındaki hükümleriyle beraber borçlunun devletinin kanunudur.

İstinabe Madde 7: İlgili Akid Tarafın kanunları istinabeyi kabul ettiği hallerde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Nafaka davasına bakan bir mahkeme, tamamlayıcı belgeler ve başka deliller temin etmekiçin, ya diğer Akid Tarafın yetkili mahkemesinden ya da Akid Tarafın tayin edeceği başka bir makam veya Kurumdan istinabe talebinde bulunabilir.

b) İstinabe talebinde bulunan Makam, Tarafların hazır olabilmesi veya temsil edilebilmesi için, istinabenin icre edileceği tarihi ve mahalli ilgili Gönderici Makam ve Aracı Kuruma, aynı zamanda borçluya bildirmeye mecburdur.

c) İstinabe mümkün olan süratle icra edilmelidir. Alındığı tarihten itibaren dört ay zarfında icra edilemezse, istinabede bulunan Makama gecikmenin veya icra edilmeyişinin sebepleri bildirilmelidir.

d) İstinabenin icrası hiçbir guna harç ve masraf tediyesini gerektirmez.

e) Aşağıdaki haller dışında istinabenin icrası reddedilemez;

1. Belgenin sıhhatinin şüpheli olması,

2. İstinabeyi icra edecek Akid Tarafın bunu egemenliğine veya güvenliğine halel getirecek mahiyette bulması.

Adli Kararların Tadili Madde 8: Nafaka kararlarının tadiline mütaalik taleplere de bu Sözleşmenin hükümleri uygulanır.

Muafiyetler ve Kolaylıklar Madde 9: 1. İşbu Sözleşme altında yapılacak adli muamelelerde nafaka alacaklısı, davanın açıldığı memlekette ikamet eden veya bu memleketin vatandaşı olan alacaklılara tanınan masraf muafiyetinden istifade eder ve onlarla aynı muameleyi görür.

2. Yabancı veya gayri mukim alacaklılar dava masrafları için teminat akçesi yatırmaya ne de başka türlü bir tediyat veya tevdiatta bulunmaya mecbur edilemezler.

3. Gönderici Makamlar ve Aracı Kurumlar bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak ifa ettikleri hizmetler için hiçbir ücret tahsil edemezler.

Paranın Transferi Madde 10: Harice yapılan para transferlerini kayıtlamış bulunan Akid Taraflar, nafaka olarak tahsil edilen paraların ve bu Sözleşmeye müsteniden açılan nafaka davaları münasebetiyle yapılmış masrafları karşılamaya muaf paraların transferine birinci derecede öncelik tanıyacaktır.

Federal Devlet Madde 11: Federal bir devlette veya basit olmayan bir devlette aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) İşbu Sözleşmenin federal yasama organının yasama yetkisine giren maddeleri hususunda, federal hükümetin vecibeleri federal devlet olmayan Tarafların vecibelerinin aynıdır.

b) İşbu Sözleşmenin, federasyon anayasasına göre teşrii tasarrufta bulunmaya mecbur olmayan federal devlet, vilayet veya kantonların yasama yetkisine giren maddeleri hususunda, federal hükümet mümkün olan en kısa zamanda ve müspet mütalaası ile birlikte bu maddeleri federal devlet, vilayet veya kantonların yetkili makamlarının ıhtılarına sunacaktır.

c) İşbu Sözleşmeye taraf olan bir Federal Devlet, Genel Sekreter aracılığı ile kendisine intikal ettirilen başka bir Akid Tarafın talebi üzerine, Sözleşmenin herhangi bir hükmü hakkında federasyonda veya federasyonu teşkil eden federal devlet, vilayet veya kantonlarda mer'i olan mevzuat ve tatbikat hakkında bir izahnameyi, teşrii veya başka türlü bir tasarrufla birlikte bu hükme verilen mer'iyetin şümulünü de belirterek gönderecektir.

Ülke Bakımından Uygulama Madde 12: Onama veya katılma sırasında Akid Taraf aksine beyanda bulunmadıkça işbu Sözleşmenin hükümleri, dış münasebetleri bu Akid Taraf vasıtasiyle temin edilen muhtariyeti olmayan, vesayet altındaki ülkelere de şamil olur veya aynı şartalarla bu ülkelerde de uygulanır. Böyle bir beyanda bulunan her Akid Taraf sonradan herhagi bir anda Genel Sekretere haber vermek suretiyle Sözleşmenin uygulanmasını bu ülkelerden birine veya hepsine teşmil edebilir.

İmza, Onama ve Katılma Madde 13: 1. İşbu Sözleşme, 31 Aralık 1956 tarihine kadar Birleşmiş Milletler Teşkilatı üyesi bütün devletlerin, Birleşmiş Milletler Teşkilatı üyesi olmakla beraber Beynemlilel Adalet Divanı Statüsüne taraf olan veya aynı zamanda Birleşmiş Milletler Teşkilatı üyesi olmamakla beraber Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından Sözleşmeye taraf olmak üzere davet edilmiş bütün devletlerin imzalanması için açık kalacaktır.

2. İşbu Sözleşme onaylanacaktır. Onay belgeleri Genel Sekretere tevdi olunacaktır.

3.1 inci fıkrada zikredilen bütün develteler işbu Sözleşmeye her an tkatılabilirler. Katılma belgeleri Genel Sekretere tevdi olunacaktır.

Yürürlüğe Giriş 1. İşbu Sözleşme üçüncü onay ve katılma belgesinin 13 üncü madesi hükülerine uygun olarak tevdi edileceği tarihi takip edecek otuzuncu günde yürürlüğe girecektir.

2. Üçüncü onay ve katılma belgesinin tevdiinden sonra Sözleşmeyi onaylayacak veya katılacak her devlet için Sözleşme, bu devlet tarafından kendi onay ve katılma belgesinin tevdiini takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girecektir.

Fesih Madde 15: Her Akid Taraf, Genel Sekretere ihbarda bulunmak suretiyle bu Sözleşmeyi feshedebilecektir. Fesih aynı zamanda 12 nci maddede zikredilen ülkelerden birine veya hepsine uygulanabilecektir.

2. Fesih, ihbarın Genel Sekretere ulaştığı tarihten bir sene sonra tesir icad edecek ve tesir etmeye başladığı anda yapılmakta olan işlere müessir olmayacaktır.

İhtilafları halli Madde 16: Akid Taraflar arasında işbu Sözleşmenin tefsir ve tatbikine mütaallik bir ihtilaf zuhur eder ve başka yollarla halledilemezse beynelmilel Adalet Divanına götürülür. İhtilafına Divana götürülmesi ya ihtilafa düşen tarafların kinde aralarında vardıkları hususi bir anlaşmanın ihbarı suretiyle ya da ihtilafa düşen devletlerden birinin talep etmesi suretiyle olur.

İhtirazi kayıtlar Madde 17: 1. İmza, onay ve katılma sırasında bir Devlet işbu Sözleşmenin maddelerinden birine bir ihtirazi kayıt koyarsa, Genel Sekreter bu ihtirazi kaydın metnini bu Sözleşmeye taraf olan bütün Devletlere ve 13 üncü maddede zikredilen diğer devletlere gönderir. Bu ihtirazi kaybı kabul etmeyen herhangi bir Akid Taraf, ihtirazi kayıt metninin gönderildiği tarihten itibaren doksan gün içinde, bu ihtirazi kaydı kabul etmediğini Genel sekretere bildirebilir ve bu takdirde sözleşme ihtirazi kaydı koyan Devlet ile buna itiraz eden Devlet arasında yürürlüğe girmeyecektir. Sözleşmeye bilahara katılacak her Devlet, katılma sırasında kabul etmediği ihtirazi kayıtları Genel Sekretere bildirebilir.

Mütekabiliyet Madde 18: Bir Akid Taraf İşbu Sözleşmenin hükümlerini diğer Akid Taraflara karşı ancak kendisinin bu Sözleşme ile bağlı olduğu derecede ileri sürebilir ve bu hükümlere binaen hak iddia edebilir.

Genel Sekreter tarafından yapılacak bildiriler Madde 19: 1. Genel Sekreter,

a) 2 nci maddenin 3 üncü fıkrası hükümlerine tevfikan bildirilecek tayinleri,

b) 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine tevfikan verilecek bilgileri,

c) 12 nci madde hükümlerine tevfikan yapılan beyan ve bildirileri,

d) 13üncü madde hükümlerine tevfikan yapılan imza, onay va katılmaları,

e) 14 üncü maddenin 1 inci fıkrasına tevfikan sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihi,

f) 17 inci maddenin hükümlerine tevfikan konulan ihtirazi kayıtları ve bu kayıtlara yapılan itirazları,

Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olan bütün devletlere ve 13 üncü maddede zikredilen üye olmayan devletlere bildirecektir.

2. Genel Sekreter aynı zamanda 20 nci madde gereğince yapılacak tadil taleplerini ve bu taleplere verilecek cevapları da bütün Akit Taraflara bildirilecektir.

Tadil Madde 20: 1. Herhangi bir Akit Genel Sekretere bildirmek suretiyle işbu Sözleşmenin tadilini her zaman isteyebilecektir.

2. Genel Sekreter bu talebi bütün Akid Taraflara intikal ettirecek ve onları dört ay içinde tadil teklifini incelemek üzere bir konferansın toplanmasına taraftar olup olmadıklarını kendisine bildirmeye davet edecektir. Eğer Akid tarafların çoğunluğu müspet cevap verecek olursa Genel Sekreter bu konferansı toplayacaktır.

Sözleşmenin tevdii ve diller Madde 21: İngilizce, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri aynı derecede muteber olan işbu Sözleşmenin aslı Genel Sekretere tevdi olunacak o da 13 üncü maddede zikredilen bütün Devletlere aslına uygun tasdikli suretlerini gönderecektir.